ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ в „МЦ Докторс” ООД, ЕИК 205427086

 

Правно основание

Настоящата Политика за защита на личните данни в „МЦ Докторс” ООД, като администратор на лични данни, е изготвена в изпълнение на Регламент (ЕС) 2016/679,  Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и другите приложими нормативни актове.

 

Администратор на лични данни

„МЦ Докторс” ООД, ЕИК 205427086 е администратор на лични данни. Дружеството е със седалище и адрес на управление в град София, ул. „Крум Попов“ № 44, и се представлява от Управителя д-р Кирил Асенов Хинов.

 

Регистри

В „МЦ Докторс” ООД се обработват лични данни в пет регистъра:

 • регистър „Пациенти“,
 • регистър „Персонал“,
 • регистър „Контрагенти“,
 • регистър „Счетоводство“,
 • регистър „Видеонаблюдение“.

 

В регистър „Пациенти“ се събират и съхранява здравна информация и лични данни на пациенти на „МЦ Докторс” ООД, с оглед осъществяване на основната дейност на дружеството по медицинска диагностика, здравни грижи, лечение на заболявания и медицински консултации, в т.ч. и във връзка с провеждащо се лечение, придружаващи заболявания и др., при спазване на действащото законодателство в здравния сектор. Здравна информация са личните данни, свързани със здравословното състояние, физическото и психическото развитие на лицата, както и всяка друга информация, съдържаща се в медицинските рецепти, предписания, протоколи, удостоверения и в друга медицинска документация. В регистърът се събират медицински данни относно жизнените показатели и най-вече сърдечната дейност на отделни лица/пациенти, на които са поставени хардуерни устройства за мониторинг на жизнените показатели в реално време чрез тези хардуерни устройства и сървър, който ги обслужва.

Обработването на личните данни в регистър „ПАЦИЕНТИ“ се извършва за осъществяване на законови задължение, които се прилагат спрямо администратора, в т. ч. Закона за здравето, Закон за здравното осигуряване, Закон за лечебните заведения, НРД, Наредби на МЗ, Регламент (ЕС) 2016/679, ЗЗЛД и други. Когато не са налице хипотезите на чл. 6, пар. 1, б. „б“ - „ е“ от Регламент 2016/679, физическите лица, чиито лични данни се обработват от администратора, подписват декларация за съгласие по образец.

Личните данни, които се събират и обработват от администратора в регистър „Пациенти“ са следните категории:

- физическа идентичност - имена, дата на раждане, ЕГН, адрес, телефон, данни от документи за самоличност и др. необходими за идентификацията на пациента и коректно попълване на медицинската документация;

- здравни данни и информация, във връзка с медицински консултации, медицинска диагностика, здравни грижи, провеждащо се лечение, придружаващи заболявания и др., като обработка е за целите на медицинската диагноза, здравни грижи или лечението и за целите на управлението на услугите и системите за здравеопазване;

- месторабота и др. данни – при необходимост за издаване на болничен лист;

Отказът да бъдат предоставени съответни данни, идентифициращи пациента и съответно отказът да бъде предоставена от пациента на  „МЦ Докторс” ООД, декларация, с която дава съгласие да бъдат обработвани съответните лични  данни води до невъзможност да му се предоставят услуги от „МЦ Докторс” ООД.

„МЦ Докторс” ООД предоставя здравната информация на трети лица, определени в чл. 28 от Закона за здравето, в случай, че:

 • Лечението продължи в друго лечебно заведение,
 • Съществува заплаха за здравето или живота на други лица,
 • За нуждите на държавния здравен контрол за предотвратяване на епидемии и разпространение на заразни заболявания,
 • За нуждите на медицинската експертиза и общественото осигуряване,
 • За нуждите на медицинската статистика или за медицински научни изследвания, след като данните, идентифициращи пациента, са заличени,
 • За нуждите на Министерството на здравеопазването, Националния център по здравна информация, НЗОК, регионалните здравни инспекции и Националния статистически институт.

В случай на съществуваща заплаха за здравето или живота на други лица, преди да предостави на трети лица лични данни на пациенти, съдържащи здравна информация, на основание чл.28, ал.2 от Закона за здравето, администраторът на лични данни „МЦ Докторс” ООД е длъжен да уведоми за това обстоятелство пациента.

В регистър „Персонал“ се събират и съхраняват лични данни на физически лица, заети по трудови правоотношения в „МЦ Докторс” ООД, както и на кандидати за работа, с оглед:

 • индивидуализиране на трудовите правоотношения;
 • изпълнение на нормативните изисквания на Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване, актовете по тяхното прилагане и др.;
 • използване на събраните данни за съответните лица за служебни цели:

      - за всички дейности, свързани с управление на човешките ресурси, а именно: възникване, изменение и прекратяване на трудовите правоотношения - за изработване на всякакви документи на лицата в тази връзка (договори, допълнителни споразумения, документи, удостоверяващи трудов стаж, служебни бележки, справки, удостоверения и др. подобни);

      - за установяване на връзка с лицето по телефон, за изпращане на кореспонденция, отнасяща се до изпълнение на задълженията му по трудови договори;

      - за водене на финансово-счетоводна отчетност относно възнагражденията на посочените по-горе лица, наети по трудови правоотношения;

      - за осъществяване на пенсионна, здравна и социално-осигурителна дейност, изразяваща се във внасяне на дължимите вноски за лицата, наети в „МЦ Докторс” ООД, във фондовете на Държавното обществено осигуряване, Допълнителното задължително пенсионно осигуряване, Допълнително доброволно пенсионно осигуряване, Националната здравноосигурителна каса и др.

Данните в регистъра са обработват на основание:

 • Кодекс на труда и актове по прилагането му.
 • Кодекс за социално осигуряване и актове по прилагането му.
 • Закон за висшето образование.
 • Регламент (ЕС) 2016/679.
 • Закон за защита на личните данни.
 • Наредба № 4 от 11 май 1993 г. за документите, които са необходими за сключване на трудов договор.
 • Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж.
 • Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието, реда за изпращане на уведомлението по чл.62, ал.5 от КТ.
 • Наредба за работното време, почивките и отпуските и други.

В регистър „Контрагенти се събират и съхраняват лични данни на лица, участващи в процеса на осъществяваната дейност от „МЦ Докторс” ООД, в т.ч. клиенти, доставчици, изпълнители по договори за покупко-продажба, изработка, услуги и др. физически и/или юридически лица, с които „МЦ Докторс” ООД влиза в търговски и договорни отношения. В регистъра се съдържат данни от група физическа и икономическа идентичност - имена, Единен Граждански Номер, данни от лични документи, постоянен адрес, настоящ адрес, електронна поща, телефон, информация за номер на банкова сметка и други данни, съставляващи лични данни. Други данни, които се съдържат в регистъра:

 • информация за вида и съдържанието на договорното отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, включително кореспонденция по имейл;
 • лични данни за контакт – адрес за контакт, телефонен номер и информация за контакт (имейл, телефонен номер);
 • предпочитания за имота, техниката и услугите, които предоставяме;
 • информация за номер на банкова сметка или друга банкова и платежна информация във връзка с плащанията направени от и към „МЦ Докторс” ООД;
 • клиентски номер, код или друг идентификатор, създаден от „МЦ Докторс” ООД за идентификация на контрагентите.

Целта на обработка на личните данни в този регистър е във връзка с изготвянето на оферта за услугите и изделията, предоставяни от „МЦ Докторс” ООД, за сключването на съответен договор за тези услуги и изделия, изпълнението на сключения договор, за гаранционна и извънгаранционна поддръжка на съответните изделия, когато се предвижда такава, респ. за сключване на договор за придобиване от „МЦ Докторс” ООД на съответна техника, стоки и/или материали или услуги, за сключване на договори за покупко-продажба, договори за изработка и услуги и др. и за изготвяне и обработка на съответни документи, в т.ч. оферти, договори, фактури, разписки, протоколи и др.

Лични данни от регистър „Контрагенти“ се предоставят на представляващия администратора на лични данни на хартиен или електронен носител, с оглед преценка за сключване на съответна сделка от името и за сметка на „МЦ Докторс” ООД. 

Личните данни в регистър „Контрагенти“ се предоставят доброволно въз основа на договор или писмена декларация с оглед целите на обработка в този регистър.

В регистър „Счетоводство“ се събират и съхраняват лични данни на лица, участващи в процеса на осъществяваната дейност от „МЦ Докторс” ООД, при документирането на стопанските операции, съгласно Закона за счетоводството, ДОПК и другите относими действащи актове.

Целта на обработка на личните данни в този регистър е посредством документирането на стопанските операции да се осъществи първично обхващане и отразяване на протеклите стопански факти, явления и процеси, при което счетоводните данни за осъществените сделки се регистрират върху определени материални носители, съгласно Закона за счетоводството, ДОПК и другите относими действащи актове.

Категориите физически лица, за които се обработват лични данни в регистър „Счетоводство“ са лицата, заети по трудови правоотношения, контрагентите по сключени граждански или търговски договори и други  лица, участващи в процеса на осъществяваната дейност от „МЦ Докторс” ООД, с оглед:

 • изпълнение на нормативните изисквания на Закона за счетоводството, данъчното и осигурителното законодателство, Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване, ЗЗД, ТЗ, актовете по тяхното прилагане и др.;
 • използване на събраните данни за съответните лица за счетоводни цели:

            -за водене на финансово-счетоводна отчетност относно възнагражденията на посочените по-горе лица,

                  -за осъществяване на пенсионна, здравна и социално-осигурителна дейност, изразяваща се във внасяне на дължимите вноски за лицата, наети в „МЦ Докторс” ООД, във фондовете на Държавното обществено осигуряване, Допълнителното задължително пенсионно осигуряване, Допълнително доброволно пенсионно осигуряване и Националната здравноосигурителна каса,

                  -за разплащане с контрагентите на дружеството и др.

Лични данни от регистър „Счетоводство“ се предоставят на представляващия администратора на лични данни на хартиен или електронен носител, с оглед изпълнение изискванията на Закона за счетоводството и др. относими нормативни актове.

 Лични данни от регистър „Счетоводство“ се предоставят на счетоводителя на дружеството и на обработващи лични данни в дружеството, действащи под ръководството на администратора, при спазване на принципа „Необходимост да знае” и след запознаване с нормативната уредба в областта на защитата на личните данни, политиката и ръководствата за защита на личните данни и опасностите за личните данни, обработвани от Администратора, като за целта лицата подписват декларация за неразгласяване на лични данни на основание чл.7, ал.5 от Наредба № 1 от 30 януари 2013г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни, до които са получили достъп при и по повод изпълнение на задълженията си.

В регистър „Видеонаблюдение“ се наблюдават без да се записват от „МЦ Докторс” ООД лични данни чрез наблюдение на видеомонитори, свързани към охранителни камери, монтирани от друго лице, с цел индивидуализиране на физически лица, с оглед опазване имуществото на „МЦ Докторс” ООД и други лица за предотвратяване на кражби и на противоправни посегателства, в т.ч. и при спазване изискванията на охранителна фирма с оглед разпоредбите на Закона за частната охранителна дейност, както и за оптимизиране на трудовия процес.

Категориите физически лица, за които се наблюдават данни, без да се записват от „МЦ Докторс” ООД, са пациенти, посетители и служители в сградата на медицинския център.

Регистърът съдържа следните групи данни - физическата идентичност на лицата- видеообраз и звук.

 

„МЦ Докторс” ООД обработва лични данни

 

За изпълнение на нормативни задължения

„МЦ Докторс” ООД обработва съответните лични данни, за да спази съответни задължения, които са предвидени в нормативен акт. Например:

 • задължения, предвидени в Закона за здравето, Закон за здравното осигуряване, Закон за лечебните заведения, НРД, Наредби на МЗ и др. актове от здравното законодателство на Р.България,
 • предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.;
 • задължения, предвидени в Кодекса на труда, Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство и други;
 • предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството процесуални и материалноправни нормативни актове,
 • в други случаи, предвидени в закона и тази политика.

 

След съгласие

В някои случаи „МЦ Докторс” ООД обработва съответни лични данни, само след предварително писмено съгласие на субектите на лични данни. Съгласието е отделно основание за обработване на личните данни и целта и срока на обработката е посочена в него.

 

Защита на личните данни

За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията, служителите, контрагентите и другите лица, „МЦ Докторс” ООД прилага всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, включително паролизиране на устройства, в които се съхраняват лични данни, заключваща система, договор за охранителни услуги и др.

 

Срокове за обработка и съхраняване на личните данни

Данните от регистър „Пациенти“ се съхраняват за срок от 5 /пет/ години след отписване на съответния пациент от листата на пациентите на „МЦ Докторс” ООД при спазване на действащото законодателство, но в никой случай преди изтичане на съответния срок, за който следва да се обработват и съхраняват съответните лични данни с оглед действащото законодателство. След изтичане на тези срокове дадените лични данни следва да се унищожат по съответния ред освен в случаите, когато са образувани съдебни или изпълнителни дела относно правата и задълженията на страните или са започнали и не са приключили данъчни проверки и/или ревизии от компетентните за това органи, извършват се съответни проверки от други компетентни органи или са налице други законови основания за продължаване на обработване и съхраняване на личните данни от този регистър.

Данните от регистър „Персонал“ се съхраняват за срок от 50 /петдесет/ години след прекратяване на съответното трудово правоотношение, но в никой случай преди изтичане на съответния срок, за който следва да се обработват и съхраняват съответните лични данни с оглед действащото законодателство. След изтичане на тези срокове дадените лични данни следва да се унищожат по съответния ред освен в случаите, когато са образувани съдебни или изпълнителни дела относно правата и задълженията на страните или са започнали и не са приключили данъчни проверки и/или ревизии от компетентните за това органи, извършват се съответни проверки от други компетентни органи или са налице други законови основания за продължаване на обработване и съхраняване на личните данни от този регистър.

Ведомостите за заплати на персонала и др. документи, доказващи трудовия и осигурителния стаж на служителите се съхраняват 50 /петдесет/ години с оглед изискванията на Закона за счетоводството.

Срокът за съхранение на лични данни на участници в процедури по подбор на персонала, е 3 /три/ години. Когато в процедура по подбор Работодателят „МЦ Докторс” ООД е изискал да се представят оригинали или нотариално заверени копия на документи, удостоверяващи физическа и психическа годност на кандидата, необходимата квалификационна степен и стаж за заеманата длъжност, субектът на данните, който не е одобрен за назначаване, може да поиска в 30-дневен срок от окончателното приключване на процедурата по подбор да получи обратно представените документи. Работодателят връща документите, по начина, по който са подадени.

„МЦ Докторс” ООД в качеството си на администратор на лични данни може да обработва лични данни на работник/служител, които не е поискал или които не се изискват от нормативен акт, ако субектът на данни е дал своето изрично съгласие и няма забрана за това в нормативен акт.

Данните в регистър „Контрагенти“ се съхраняват за срока на изготвяне на оферта за съответен имот, техника, стоки и/или материали и/или услуги от асортимента на „МЦ Докторс” ООД, сключването на съответен договор за имот, техника, стоки и/или материали и/или услуги, изпълнението на сключения договор, респ. за сключване на договор за придобиване от „МЦ Докторс” ООД на съответен имот, техника, стоки и/или материали или услуги и до 5 /пет/ години и 2 /два/ месеца след изтичане срока и изпълнение на съответния договор, но в никой случай не по-малко от 1 /една/ година и 2 /два/ месеца след изтичане валидността на отправена оферта и/или след изтичане на съответния срок, за който следва да се обработват и съхраняват съответните лични данни с оглед действащото законодателство или за друг срок по взаимно съгласие на страните. След изтичане на тези срокове дадените лични данни следва да се унищожат по съответния ред освен в случаите, когато са образувани съдебни или изпълнителни дела относно правата и задълженията на страните или са започнали и не са приключили данъчни проверки и/или ревизии от компетентните за това органи, извършват се съответни проверки от други компетентни органи или са налице други законови основания за продължаване на обработване и съхраняване на личните данни от този регистър.

Данните в регистър „Счетоводство“ се обработват и съхраняват на хартиен носител и се въвеждат и обработват и в програмен продукт и софтуерни модули.

Средствата за обработка на личните данни е с компютърна или друга техника в електронен вид на електронен носител и/или на друг носител, вкл. и  хартиен.

Личните данни в регистър „Счетоводство“ се събират, обработват и съхраняват въз основа на Закона за счетоводството, ДОПК и др. действащи нормативни актове с оглед целите на обработка в този регистър, за срокове, както следва:

 1. Ведомости за заплати - 50 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят
 2. Счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол,

одит и последващи финансови инспекции - 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят.

 1. Всички останали носители на счетоводна информация - 3 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят.
 2. Документи за данъчно-осигурителен контрол - 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното задължение, с което са свързани.

След изтичане на тези срокове личните данни от регистъра следва да се унищожат по съответния ред, освен в случаите, когато са образувани и не са приключили съдебни или изпълнителни дела относно правата и задълженията на страните или са започнали и не са приключили данъчни проверки и/или ревизии от компетентните за това органи, извършват се и не са приключили съответни проверки от други компетентни органи или са налице други законови основания за продължаване на обработване и съхраняване на личните данни от този регистър.

Данни от регистър „Видеонаблюдение“ относно физически лица-пациенти, посетители и служители в сградата на медицинския център не се съхраняват в дружеството, а единствено се осъществява наблюдение на монитори от охранителни камери, монтирани от друго лице, без данните да се записват от „МЦ Докторс” ООД.

 

Унищожаване

След като целта на обработването на личните данни бъде постигната, личните данни се унищожават като се вземат адекватни мерки с цел да не се допусне неоторизиран достъп до личните данни по време на унищожаването им. Документи от регистъра, които са на хартиен носител и съдържат лични данни, се унищожават физически чрез специално устройство (шредер или по друг подходящ начин, за което се съставя протокол от назначена със заповед на управителя на „МЦ Докторс” ООД комисия. Всички данни, поддържани и обработвани на технически носител на твърд диск на компютър следва да се унищожават от обработващия лични данни като се използват подходящи за това програми.

 

Анонимизиране

Данните на субекти на лични данни могат да бъдат и анонимизирани. Анонимизирането представлява алтернатива на изтриването на данните. При анонимизация, всички лични разпознаваеми елементи /елементи, позволяващи идентифицирането на субектите на лични данни, се заличават необратимо. За анонимизирани данни няма нормативно задължени за изтриване, тъй като не представляват лични данни.

 

Криптиране

По отношение на личните данни се прилагат и мерки, свързани с криптографска защита на данните чрез стандартните криптографски възможности на операционните системи, на системите за управление на бази данни и на комуникационното оборудване. Криптирането се използва за защита на личните данни, които се предават от администратора по електронен път или на преносими носители.

 

Споделяне и разкриване на лични данни

„МЦ Докторс” ООД не дава право на използване, не продава и не споделя информация, съставляваща лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД с други лица, освен когато това се налага, за да предостави заявени от субектите услуги и когато е  налице законово или договорно изискване, предоставено е съответно разрешение, или в някоя от следните хипотези:

 • „МЦ Докторс” ООД предоставя здравната информация на трети лица, определени в чл. 28 от Закона за здравето, в случай, че:
 • Лечението продължи в друго лечебно заведение,
 • Съществува заплаха за здравето или живота на други лица,
 • За нуждите на държавния здравен контрол за предотвратяване на епидемии и разпространение на заразни заболявания,
 • За нуждите на медицинската експертиза и общественото осигуряване,
 • За нуждите на медицинската статистика или за медицински научни изследвания, след като данните, идентифициращи пациента, са заличени,
 • За нуждите на Министерството на здравеопазването, Националния център по здравна информация, НЗОК, регионалните здравни инспекции и Националния статистически институт.
 • Информацията се предоставя по силата на закона или в изпълнение на законови или договорни права и задължения,
 • Информацията се предоставя на доверени партньори, в т.ч. и обработващи лични данни, които работят по възлагане от страна на „МЦ Докторс” ООД въз основа на договорни отношения и по силата на споразумения. Въпреки това обработващите лични данни нямат правото самостоятелно да споделят тази информация.
 • Информацията е в изпълнение на законосъобразните предписания на съдебни разпореждания по легитимни заявки от оправомощени органи (по силата на Наказателно-процесуалния кодекс, Наказателния кодекс и др.).

 

Право на информация

Субектите на лични данни имат право да поискат:

 • информация за това дали отнасящи се до тях данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;
 • съобщение в разбираема форма, съдържащо личните им данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;
 • информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до тях, поне в случаите на автоматизирани решения.

 

Право на корекция

В случай, че „МЦ Докторс” ООД обработва непълни или сгрешени/грешни данни, субектите на лични данни имат право, по всяко време, да поискат:

 • да заличим, коригираме или блокираме съответните лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона;
 • да уведомим третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

 

Право на възражение

Субектите на данни имат и право по всяко време да направят възражение срещу обработването, в който случай „МЦ Докторс” ООД незабавно ще прекрати обработването за съответните цели, освен ако не докаже, че съществуват убедителни правни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субектите на данните, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 

Право на ограничаване на обработването

Субектите на лични данни могат да поискат ограничаване на обработващите се персонализиращи данни ако:

 • обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване;
 • или повече нямаме нужда от тези данни (за определената цел), но Вие имате нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или
  сте подали възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни.

 

Право на преносимост на данни

Субектите на лични данни могат да поискат да предоставим личните данни, които сте поверили на нашата грижа в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат, ако обработваме данните съгласно договора и базирано на декларацията за съгласие, която може да бъде оттеглена или на договорно задължение и обработването се извършва автоматично.

 

Право на жалба

В случай, че физическо лице - субект на данни смятат, че се нарушава приложимата нормативна уредба, следва да се свърже с администратора на лични данни за изясняване на въпроса. Разбира се, физическо лице - субект на данни има право да подаде жалба пред Комисията за защита на личните данни - гр.София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

 

Данни за контакт

Физическите лица - субекти на данни, могат да упражнят своите права и да получат допълнителна информация във връзка с обработването на лични данни от страна на компанията ни, като се свържат с нас на следните данни за контакт: „МЦ Докторс” ООД - град София, ул. „Крум Попов“ № 44.

 

Упражняване на правата по Регламент (ЕС) 2016/679 и други задължения

Упражняването на  което и да било от правата по Регламент (ЕС) 2016/679 по никакъв начин не освобождава субектите на личните данни от поетите от тях задължения във връзка с възникналите договорни и други отношения.

 

Допълнителни въпроси

За неуредените в тази политика за защита на личните данни въпроси се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679, ЗЗЛД, другите действащи нормативни актове и Инструкция относно механизма на обработване на лични данни и защитата им от незаконни форми на обработване в регистри, водени в „МЦ Докторс” ООД.

                                                                                                      

Тази политика за защита на личните данни е утвърдена от управителя на „МЦ Докторс” ООД.

                                                          

 

 

Управител:

 

                                                                                               / д-р Кирил Асенов Хинов /